NTU Dorm Addresses
Dormitory Address
Men 1st Dorm No. 50, Changxing St., Da’an Dist., Taipei City 106329, Taiwan (R.O.C.)
Men 2nd Dorm No. 2-3, Xuzhou Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100025, Taiwan (R.O.C.)
Men 3rd Dorm No. 50, Changxing St., Da’an Dist., Taipei City 106329, Taiwan (R.O.C.)
Men 4th Dorm No. 6, Shaoxing S. St., Zhongzheng Dist., Taipei City 100025, Taiwan (R.O.C.)
Men 5th Dorm No. 50, Changxing St., Da’an Dist., Taipei City 106329, Taiwan (R.O.C.)
Men 6th Dorm No. 31, Changxing St., Da’an Dist., Taipei City 106333, Taiwan (R.O.C.)
Men 7th Dorm No. 92, Changxing St., Da’an Dist., Taipei City 106330, Taiwan (R.O.C.)
Men 8th Dorm No. 31, Changxing St., Da’an Dist., Taipei City 106333, Taiwan (R.O.C.)
Men 1st Graduate Dorm No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106319, Taiwan (R.O.C.)
Men 3rd Graduate Dorm No. 30, Sec. 3, Xinhai Rd., Da’an Dist., Taipei City 106032, Taiwan (R.O.C.)
Freshman Women Dorm No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106319, Taiwan (R.O.C.)
Women 1st Dorm No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106319, Taiwan (R.O.C.)
Women 2nd Dorm No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106319, Taiwan (R.O.C.)
Women 3rd Dorm No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106319, Taiwan (R.O.C.)
Women 4th Dorm No. 6, Shaoxing S. St., Zhongzheng Dist., Taipei City 100025, Taiwan (R.O.C.)
Women 5th Dorm No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106319, Taiwan (R.O.C.)
Women 6th Dorm No. 2-2, Xuzhou Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100025, Taiwan (R.O.C.)
Women 8th Dorm No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106319, Taiwan (R.O.C.)
Women 9th Dorm No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106319, Taiwan (R.O.C.)
Women 1st Graduate Dorm No. 1, Sec. 4, Roosevelt Rd., Da’an Dist., Taipei City 106319, Taiwan (R.O.C.)
Women 3rd Graduate Dorm No. 30, Sec. 3, Xinhai Rd., Da’an Dist., Taipei City 106032, Taiwan (R.O.C.)
Visits 3646